?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Просвещения пост


.


В связи с началом нового учебного года .
Учебник истории Беларуси - 6 класс. Один из периодов из жизни ВКЛ без особого подбора.

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

Параграф 3. Княжанне Ягайлы. Крэўская унія і яе значэнне1. Барацьба Ягайлы за вялікае княжанне. У 1377 г. памёр
вялікі князь літоўскі Альгерд. Сваім пераемнікам ён прызначыў Ягай-
лу. Гэта быў ягоны любімы, але не старэйшы сын. Спачатку Ягайла
працягваў палітыку бацькі. Заходняй часткай дзяржавы па-ранейшаму
кіраваў стары Кейстут. А сам Ягайла павінен быў ажыццяўляць
«збіранне рускіх зямель».
Аднак прыход да ўлады Ягайлы прывёў да ўнутранага канфлікту
ў дзяржаве. Старэйшыя сыны Альгерда палічылі сябе пакрыўджанымі.
Яны гуртаваліся вакол полацкага князя Андрэя Альгердавіча. Каб
аслабіць сваіх праціўнікаў, Ягайла выгнаў Андрэя з Полацка. Таму той
разам са сваімі паплечнікамі скіра-
ваўся да маскоўскага князя Дзміт-
рыя. У далейшым яны адыгралі важ-
ную ролю ў Кулікоўскай бітве 1380 гПерамога ў гэтай бітве ўмацавала пазіцыі Дзмітрыя. Пазіцыі ж Ягай-
лы былі аслаблены.
Няпростыя адносіны склаліся ў Ягайлы і з Кейстутам. Ягайла не
давяраў свайму дзядзьку і таму заключыў сакрэтныя пагадненні
з крыжакамі. Даведаўшыся пра гэта, Кейстут у 1381 г. пазбавіў
пляменніка ўлады і стаў на чале дзяржавы.Аднак кіраванне Кейстута так-
сама задавальняла не ўсіх. Супраць
яго ўзняўся мяцеж. Летам 1382 г. ста-
ліца дзяржавы зноў апынулася ў ру-
ках Ягайлы. Кейстута падманам за-
хапілі і зняволілі ў Крэўскім замку. Разам з ім быў захоплены і яго сын
Вітаўт — князь гарадзенскі, берасцейскі і камянецкі. Па загадзе
Ягайлы Кейстут быў задушаны. Вітаўту ж удалося ўцячы. Пасля гэтага
ён скіраваўся да крыжакоў. Пры іх дапамозе Вітаўт хацеў вярнуць
уладанні свайго бацькі 2. Прычыны збліжэння ВКЛ і Польшчы. Становішча Ягайлы
было няпростым. Вітаўт з крыжакамі пагражалі пазбавіць яго ўлады.
Ягайлу ўдалося памірыцца з Вітаўтам. Аднак вялікаму князю
літоўскаму трэба было шукаць новых саюзнікаў.
Свае спадзяванні Ягайла стаў звязваць з Польшчай. Там памёр
кароль, не пакінуўшы пасля сябе сыноў. Дзве яго дачкі былі заручаны
з нямецкімі прынцамі. Адзін з іх павінен быў стаць польскім каралём.
Для Польшчы гэта азначала б катастрофу. Немцы і без таго валодалі
значнай часткай польскіх зямель. Пагоршыліся і адносіны Польшчы
з Тэўтонскім ордэнам.
Таму польскія феадалы сталі шукаць іншага мужа для будучай
каралевы. Ён павінен быў захаваць Польшчу і дапамагчы ёй у бараць-
бе са знешнімі ворагамі. Выбар спыніўся на Ягайлу. Для гэтага ме-
лася некалькі прычын. Па-першае, вялікі князь літоўскі таксама быў зацікаўлены ў саюзніках, якія
б дапамаглі яму захаваць уладу. Па-
другое, ВКЛ было спрадвечным во-
рагам нямецкіх крыжакоў, а зна-
чыць — натуральным саюзнікам
Польшчы. Па-трэцяе, калі б Ягайла
хрысціў Літву ў каталіцтва, гэта ўзняло б аўтарытэт палякаў. Бо ім
удалося б зрабіць тое, што стагоддзямі не ўдавалася немцам.3. Крэўская унія і яе ўмовы. 14 жніўня 1385 г. у замку
Крэва (цяпер вёска Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці)
была заключана унія (саюз) Вялікага Княства Літоўскага
і Каралеўства Польскага. У 1386 г. Ягайла ажаніўся з польскай
каралевай Ядвігай і стаў польскім каралём. Узамен ён абяцаў далу-
чыць ВКЛ да Польшчы і хрысціць язычніцкую Літву ў каталіцтва.
Былі сярод умоў уніі і іншыя. Ягайла павінен быў перавезці скарб
ВКЛ з Вільні ў Кракаў, дапамагчы Польшчы вярнуць страчаныя
землі, выпусціць усіх польскіх палонных, захопленых у папярэдніх
войнах. Новы польскі кароль абавязваўся выплачваць значную суму
грошай нямецкаму прынцу Вільгельму Габсбургу. Гэта павінна было
стаць кампенсацыяй за сарваны шлюб.
Неўзабаве Ягайла прыступіў да выканання ўмоў уніі. У 1387 г.
адбылося хрышчэнне літоўскага насельніцтва па каталіцкім абрадзе.
Ягайла выдаў прывілей феадалам, што прынялі каталіцтва. Цяпер яны
станавіліся поўнымі гаспадарамі ў сваіх маёнтках.Феадалы маглі нават без дазволу вялікага князя завяшчаць
маёнткі, прадаваць, будаваць зáмкі і г. д. Гэты прывілей не
распаўсюджваўся на праваслаўных.
Далучэнне ВКЛ да Польшчы выклікала незадавальненне
літоўскіх і «рускіх» феадалаў. Яны жадалі захаваць самастойнасць
дзяржавы. На беларускіх землях
успыхнула паўстанне. Яго ўзначаліў
Андрэй Полацкі. Хутка на чале ба-
рацьбы супраць Ягайлы стаў Вітаўт.
Ён зноў уцёк да крыжакоў і заключыў
з імі саюз. Барацьба з Вітаўтам была
для Ягайлы вельмі цяжкай. Таму ка-
роль вырашыў пайсці на саступкі.
У 1392 г. было заключана Востраўскае пагадненне.
Вітаўт абвяшчаўся вялікім князем літоўскім. Але ён
прызнаваў залежнасць ад Ягайлы.
Крэўская унія спарадзіла новыя
супярэчнасці ў дзяржаве. Палякі
патрабавалі поўнага далучэння ВКЛ
да Польшчы. Утой жа час беларускія
і літоўскія феадалы жадалі захаваць
самастойнасць сваёй дзяржавы. Акрамя таго, праваслаўныя феадалы
хацелі атрымаць такія ж правы, як і католікі. За гэтыя правы ім давя-
лося змагацца.
Аднак станоўчыя вынікі уніі былі для ВКЛ большыя. Палепшыліся
адносіны не толькі з Польшчай, але і з іншымі краінамі Еўропы. На
карысць пайшло і хрышчэнне язычнікаў Літвы. Вялікае Княства ўжо
не ўспрымалася як апошняя апора язычніцтва. Без гэтага спыніць
агрэсію з боку еўрапейскага рыцарства было б немагчыма.


Крево.

Русский язык.

Параграф 3. Княжение Ягайло. Кревская уния и ее значение.

1. Борьба Ягайло за великое княжение. В 1377 г. умер
великий князь литовский Ольгерд. Своим преемником он назначил Ягай-
лу. Это был его любимый, но не старший сын. Сначала Ягайло
продолжал политику отца. Западной частью государства по-прежнему
руководил старый Кейстут. А сам Ягайло должен был осуществлять
«собирание русских земель».
Однако приход к власти Ягайло привел к внутреннему конфликту
в государстве. Старшие сыновья Ольгерда посчитали себя обиженными.
Они группировались вокруг полоцкого князя Андрея Ольгердовича. Чтобы
ослабить своих противников, Ягайло изгнал Андрея из Полоцка. Потому то
вместе со своими соратниками направился к московскому князя Дмитрию. В дальнейшем они сыграли важ-
ную роль в Куликовской битве 1380 г. Победа в этой битве укрепила позиции Дмитрия. Позиции же Ягай-
лы были ослаблены.
Непростые отношения сложились у Ягайло и Кейстутом. Ягайло не
доверял своему дяде и потому заключил секретные соглашения
с крестоносцами. Узнав об этом, Кейстут в 1381 г. лишил
племянника власти и стал во главе государства. Однако управление Кейстута так же устраивала не всех. Против
его поднялся мятеж. Летом 1382 г. столица государства вновь оказалась в ру-
ках Ягайло. Кейстута обманом захватили и заключили в тюрьму в Кревском замке. Вместе с ним был захвачен и его сын
Витовт — князь гродненский, брестский и каменецкий. По приказу
Ягайло Кейстут был задушен. Витовту же удалось бежать. После этого
он направился к крестоносцам. При их помощи Витовт хотел вернуть
владения своего отца

2. Причины сближения ВКЛ и Польши.

Положение Ягайло
было непростым. Витовт с крестоносцами угрожали лишить его власти.
Ягайло удалось помириться с Витовтом. Однако великому князю
литовскому нужно было искать новых союзников.
Свои чаяния Ягайло стал связывать с Польшей. Там умер
король, не оставив после себя сыновей. Две его дочери были помолвлены
с немецкими принцами. Один из них должен был стать польским королем.
Для Польши это означало бы катастрофу. Немцы и без того обладали
значительной частью польских земель. Ухудшились и отношения Польши
с Тевтонским орденом.
Поэтому польские феодалы стали искать другого мужа для будущей
королевы. Он должен был сохранить Польшу и помочь ей в борьбе с внешними врагами. Выбор остановился на Ягайле. Для этого имелось несколько причин. Во-первых, великий князь литовский также был заинтересован в союзниках, которые
бы помогли ему сохранить власть. Во-вторых, ВКЛ было исконным врагом немецких крестоносцев, а зна-
чит — естественным союзником Польши. В-третьих, если бы Ягайло
крестил Литву в католичество, это подняло бы авторитет поляков. Ведь им
удалось бы сделать то, что веками не удавалось немцам.

3. Кревская уния и ее условия.

14 августа 1385 г. в замке
Крево (сейчас деревня Сморгонского района Гродненской области)
была заключена уния (союз) Великого Княжества Литовского
и Королевства Польского. В 1386 г. Ягайло женился на польской
королевой Ядвигой и стал польским королем. Взамен он обещал однако присоеденить ВКЛ к Польше и крестить языческую Литву в католичество.
Были среди условий унии и другие. Ягайло должен был перевезти казну
ВКЛ из Вильнюса в Краков, помочь Польше вернуть утраченные
земли, выпустить всех польских пленных, захваченных в предыдущих
войнах. Новый польский король обязывался выплачивать значительную сумму
денег немецкому принцу Вильгельму Габсбургу. Это должно было
стать компенсацией за сорванный брак.
Вскоре Ягайло приступил к выполнению условий унии. В 1387 г.
произошло крещение литовского населения по католическому обряду.
Ягайло дал привелегии феодалам, что приняли католичество. Теперь они
становились полными хозяевами в своих владениях. Феодалы могли даже без разрешения великого князя завещать
имения, продавать, строить замки и т.. д. Эта привилегия не
распространялся на православных.
Присоединение ВКЛ к Польше вызвало неудовольствие
литовских и «русских» феодалов. Они желали сохранить самостоятельность
государства. На белорусских землях
вспыхнуло восстание. Его возглавил
Андрей Полоцкий. Вскоре во главе
борьбы против Ягайло стал Витовт.
Он снова бежал к крестоносцам и заключил
с ними союз. Борьба с Витовтом была
для Ягайло очень тяжелой. Поэтому ка-
роль решил пойти на уступки.
В 1392 г. было заключено Востраўскае соглашение.
Витовт был объявлен великим князем литовским. Но он
признавал зависимость от Ягайло.
Кревская уния породила новые
противоречия в государстве. Поляки
требовали полного присоединения ВКЛ
к Польше. В то же время белорусские
и литовские феодалы желали сохранить
самостоятельность своего государства. Кроме того, православные феодалы
хотели получить такие же права, как и католики. За эти права им пришлось сражаться.
Однако положительные результаты унии были для ВКЛ больше. Улучшились
отношения не только с Польшей, но и с другими странами Европы. На
пользу пошло и крещение язычников Литвы. Великое Княжество уже
не воспринималось как последний оплот язычества. Без этого остановить
агрессию со стороны европейского рыцарства было бы невозможно

Источник
http://uchebniki.by/rus/skachat/id00204s
Buy for 20 tokens
Buy promo for minimal price.

Comments

( 35 comments — Leave a comment )
alecsvan
Sep. 2nd, 2017 07:26 pm (UTC)
"ВКЛ было исконным врагом немецких крестоносцев"
В учебнике кроме этой фразы-намёка не указывается связь лютичей с литовскими князьями (которые ими же и являлись) и ВКЛ. А до этого польские феодалы (такое глупое название в истории) совместно с германцами-крестоносцами уничтожали полабские славянские племена бодричей, лютичей и др, которым пришлось бежать на восток. Без рассказа об этом история ВКЛ не полноценна.
mir_mag
Sep. 2nd, 2017 07:28 pm (UTC)
да пофиг.Я просто проиллюстрировал то,что даже в лайт версии учебника та основа ,которую конструируют нынешние политтехнологи - основана на предательстве, метаниях, окатоличивании и решении проблем власти путем вывоза казны. только и всего.
Причем здесь нынешняя Беларусь - - с точки зрения перемственности - реально не вижу.

Edited at 2017-09-02 07:28 pm (UTC)
(no subject) - alecsvan - Sep. 2nd, 2017 07:50 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:00 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 08:26 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 08:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 08:34 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 08:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 08:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:58 pm (UTC) - Expand
(no subject) - medik_72 - Sep. 2nd, 2017 09:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 09:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - viola26 - Sep. 6th, 2017 11:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 7th, 2017 03:25 am (UTC) - Expand
oldsparrow
Sep. 2nd, 2017 07:32 pm (UTC)
ВКЛ - великое княжество Лукашенковское :)
mir_mag
Sep. 2nd, 2017 07:39 pm (UTC)
исчо надеюсь нет. Ибо там то история гнусная- братья убивали друг друга.
(no subject) - oldsparrow - Sep. 2nd, 2017 07:48 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 07:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - oldsparrow - Sep. 2nd, 2017 08:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mir_mag - Sep. 2nd, 2017 08:02 pm (UTC) - Expand
livejournal
Sep. 2nd, 2017 07:37 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal Беларуси! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Anonymous)
Sep. 2nd, 2017 07:41 pm (UTC)
крестил в католичество язычников , некоторые из которых были , о ужас , ПРАВОСЛАВНЫМИ :-)
zepp7_7_7
Sep. 3rd, 2017 01:20 am (UTC)
звиняйте , шо вчерась энто анонимно написал .
mumis34
Sep. 2nd, 2017 08:35 pm (UTC)
cats_84
Sep. 3rd, 2017 06:15 am (UTC)
Ради интереса, а откуда взят перевод на русский? Если из учебника, то печаль-содержит энное количество ошибок. Если же вручную набран, то опечатки простительны.
mir_mag
Sep. 3rd, 2017 07:22 am (UTC)
гугль с некоторыми моими правками.когда совсем вопиюще. Мне лично перевод не нужен,перевести все абсолютно правильно могу ,но набирать столько было лень
livejournal
Sep. 3rd, 2017 12:04 pm (UTC)
BY : Вся Беларусь : Лучшие посты за вчера
Пользователь ljrobot сослался на вашу запись в своей записи «BY : Вся Беларусь : Лучшие посты за вчера» в контексте: [...] – (2 ч. на 1-м месте) Просвещения пост [...]
livejournal
Sep. 4th, 2017 12:04 pm (UTC)
BY : Вся Беларусь : Лучшие посты за вчера
Пользователь ljrobot сослался на вашу запись в своей записи «BY : Вся Беларусь : Лучшие посты за вчера» в контексте: [...] – (1 ч. на 1-м месте) Просвещения пост [...]
pir600
Sep. 6th, 2017 07:14 am (UTC)
зачем продвигать белорусский?
кто нибудь может прояснить то?
mir_mag
Sep. 6th, 2017 09:55 am (UTC)
Re: зачем продвигать белорусский?
"продвигать" где ?
livejournal
Sep. 7th, 2017 04:24 pm (UTC)
"Сакрэтныя пагадненні з крыжакамі"
Пользователь aleks_rum сослался на вашу запись в своей записи «"Сакрэтныя пагадненні з крыжакамі"» в контексте: [...] Оригинал взят у в Просвещения пост [...]
( 35 comments — Leave a comment )

Profile

mir_mag
mir_mag

Latest Month

October 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com